Наукова робота кафедри

Науково-дослідну роботу кафедри передбачається проводити за наступними напрямами.

1. Розробити та затвердити перспективний план кафедральної НДР.

2. Відкрити аспірантуру зі спеціальності „Автоматизація процесів керування”

3. Організувати підготовку щорічних звітів з виконання певних етапів кафедральної НДР.

4. Організувати публікацію результатів НДР у фахових виданнях України та науково-метричних базах.

5. Співпрацювати з провідними ВНЗ та науковими установами НАН України.

 

Затверджений тематичний план наукової роботи кафедри

Сучасні математичні моделі та інформаційні технології в ідентифікації і керуванні складними технічними системами в умовах невизначеності

Науковий керівник: Лєві Леонід Ісакович, д.т.н., професор, завідувач кафедри ПМІММ

 

В рамках зазначеної теми виконуються наступні наукові дослідження.

1. Онищенко Андрій Михайлович проф.кафедри ПМІММ, д.е.н, проф. Еколого-економічні моделі міжгалузевої взаємодії в умовах встановлених екологічних обмежень, а також концепція дослідження імплементації міжнародних економічних угод в умовах скорочення емісії шкідливих речовин.

2. Одарущенко Олена Борисівна доцент кафедри ПМІММ, к.т.н. Інформаційна технологія оцінювання надійності програмних засобів складних технічних комплексів з урахуванням фактору вторинних дефектів.

3. Петровський Олександр Миколайович старший викладач кафедри ПМІММ, к.т.н. Математичні моделі впливу фізичних факторів на біологічні об’єкти та комп’ютерні математичні моделі оптимізації поверхонь сонячних колекторів.

4. Левчук Валентина Миколаївна асистент кафедри ПМІММ. Моделювання безумовних базисів із значень ядер Данкла.

 

За останній час опубліковані наступні наукові роботи.

1. Петровський  О. М. Технологія передпосівної стимуляції насіння високочастотним електромагнітним полем / О. М. Петровський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - №6/5. – С. 45 – 50. / входить Index Copernicus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), WorldCat, Electronic Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearchBib, American Chemical Society.

2. Петровський О. М. Зміна електричних властивостей насіння під впливом високочастотного електромагнітного опромінення / О. М. Петровський // Вісник полтавської державної аграрної академії – 2014. − № 2. – С. 151 – 155.

3. Петровський О. М. Експериментальні дослідження біотехнічних систем в процесі викладання природничих і технічних дисциплін студентам АІННІ / О. М. Петровський // Матеріали XLIV Науково-методичної конференції «Інноваційні методи та форми організації навчання в ПДАА». –  м. Полтава. – 2013. – С. 149 – 152.

4. Петровський О. М. Теплова модель опромінення насіння електромагнітним полем / О. М. Петровський // 17-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». Сб. материалов форума. Т. 1. − г. Харьков: ХНУРЭ. − 2013. − С. 150 − 151.

5. Andrey Smerdov, Alexander Petrovsky Biotechnical system of irradiating crop seeds. / А. А. Смердов, О. М. Петровський // Матеріали Х Міжнародної конференції TCSET’2010 IEEE «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії» м. Львів. – 2010. – С. 135.

6/ Одарущенко О. Б., Харченко В.С., Руденко А.А., Одарущенко О.Н. Учет фактора вторичных дефектов при оценке надежности программных средств Научные ведомости Белгородского государственного университета Выпуск 28(1)., 2014 Научный рецензируемый журнал.-С.153-160.

7. V.Kharchenko, O. Odarushchenko, D. Butenko, V. Butenko. Assessment of the Reactor Trip System Dependability Two Markov Chains - based Cases / // Proc. of the 10th Int. Conf. on Digital Technologies, Slovak Republic, Zilina, July, 2014. – IEEE Explore. – P.103-109.

8. V. Butenko, V. Kharchenko, O. Odarushchenk, P. Popov, V. Sklyar Markov’s Model and Tool-Based Assessment of Safety-Critical I&C Systems: Gaps of the IEC 61508 [Electronic source] // in digital collection Proc. 12-th Int. conf. on probabilistic safety assessment and modeling,  USA, Hawaii, Honolulu, June 2014 – Access:http://psam12.org/proceedings/paper/ paper_455_1.pdf.

9. Одарущенко О. Б., Бутенко В.О., Харченко В.С., Бутенко Д.А., Одарущенко О.М. Комп`ютерна програма «MSMC – Method selector for Markov chains» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №57120. – Дата реєстрації 05.10.2014.

10. O. Odarushchenko, V. Butenko, D. Butenko, V. Kharchenko. Metric-based approach and tool for modeling the I&C system using Markov chains Proceedings of ICONE-23 23rd International Conference on Nuclear Engineering May 17-21, 2015, Chiba, Japan., ICONE

11. Одарущенко О. Б., Бутенко В.О. Метод выбора техник исследования и решения марковских моделей при моделировании важных для безопасности информационно-управляющих систем Новітні інформаційні системи та технології - Modern information system and technologies. Випуск №1, 2014

12. Одарущенко О. Б., Запорожець О.Ю. Програмна розробка імітаційного моделювання гарантоздатних Web-сервісів з урахуванням дефектів і вразливостей компонент Новітні інформаційні системи та технології - Modern information system and technologies. Випуск №2, 2015

13. Одарущенко О. Б., Кисла М.В. Модель забезпечення функціональної безпеки системи нормальної експлуатації на основі платформ, які самодіагностуються і програмуються Новітні інформаційні системи та технології - Modern information system and technologies. Випуск №2, 2015

14. Одарущенко О. Б., Москалець В.В. Модель забезпечення функціональної безпеки системи аварійного захисту на основі платформплатформ, які самодіагностуються і програмуються. Новітні інформаційні системи та технології - Modern information system and technologies. Випуск №2, 2015

15. O. Odarushchenko, V. Butenko, O. Odarushchenko Assessing of programmable system availability in context of the IEC 61508. 3rd International Workshop  Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS 2013)Ukraine, Sevastopol, 23-26 May 2013, Programm, p.13.

16. O. Odarushchenko, V.Kharchenko, V. Butenko, O. Odarushchenko Gap-analysis of the IEC 61508: how to choice tools for Markov's model-based assessment of reactor trip system 7th International conference - Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT2014 [9:21:51] Valentina Butenko: Ukraine, Kiev, May 16-18, 2014, Programm, p.21.

17. O. Odarushchenko, V.Butenko Gap-Analysis of the IEC 61508 How to Choice Tool for Markov's Modelbased Assesment of Reactor Trip Sysytem 7th International Conference DEpendable Systems, SERvices and Technologies DESSERT 2014 Ukraine, Kiev, May 16-18, 2014

18. G. M. Gubreevy and V. N. Levchuk  Description of Unconditional Bases Formed by Values of the Dunkl Kernels / Received January 21, 2014.

19. Дубовиков А.Ю., Леви Л.И. Формирование задач приводящих к оптимизации управления полива по бороздам. // Сборник научных докладов. «Теоретические и практические научные инновации». Часть 6. – Краков: Из-во: Sp.zo.o. «Diamond trading tour», Краков, 2013. – С. 10-14.

20. Чичикалов А.В., Леви Л.И. Идентификация параметров скрытой Марковской модели методами стохастической оптимизации // Інформаційні процеси і технології «Інформатика – 2013»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – Севастополь: СевНТУ, 2013 р. – С. 39-40.

21. Леви Л. И., Акименко Т.А. Нечёткий подход к классификации плодовоовощной сельскохозяйственной продукции с помощью машинного зрения // Автоматика / Automatics – 2013. XX Міжнародна конференція з автоматичного управління, 25-27 вересня 2013 року: матеріали конференції / Відп. за вип. В.Л. Тимченко. – Миколаїв: Видавництво Національний університет кораблебудування, 2013. – С. 291-292.

22. Леви Л. И., Дубовиков А.Ю. Нейросетевой подход к системе управления орошением // Автоматика / Automatics – 2013. XX Міжнародна конференція з автоматичного управління, 25-27 вересня 2013 року: матеріали конференції / Відп. за вип. В.Л. Тимченко. – Миколаїв: Видавництво Національний університет кораблебудування, 2013. – С. 309-310.

23. Леви Л.И., Чичикалов А.В. Адаптивная измерительная система для управления процессом орошения // «Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России» (Костяковские чтения). Материалы международной научно-практической конференции 20-21 марта 2013 года. – М.: Изд. ВНИИА, 2013. – С. 173-178.

24. Леви Л. И., Акименко Т.А. Сегментация дефектов плодовоовощной сельскохозяйственной продукции с помощью искусственных нейронных сетей // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2013. – № 51. С. 166-171.

25. Леви Л. И., Дубовиков А.Ю. Нейросетевой подход к оптимизации процесса орошения // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2013. – № 51. С. 172-179.

26. Леви Л.И., Дубовиков А.Ю., Акименко Т.А. Нейросетевой подход к управлению поливом с помощью компьютерного зрения // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Науковий журнал / – № 17(206) Ч.2 – 2013. – С. 87 – 91.

27. Любима О.Є., Боблях А.С. Дослідження особливостей фрактального стиску зображень. – Електронний журнал «Новітні інформаційні системи та технології – Modern information system and technologies». – Том 2. – 2015р.

sex hikayeleri proxy list>