Наукова робота кафедри

Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

 

    АІС «Лідер» (керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов)

   АІС «Лідер» являє собою систему моніторингу діяльності факультетів, кафедр та викладачів університету.У системі освіти вищої школи, як і в більшості сфер управління самого різного рівня, виникає природна необхідність в інструментах моніторингу діяльності організації - його підрозділів і співробітників. Аналізуючи дані, АІС «Лідер» розбиває об'єкт моніторингу на класи за видами результативності. У кожному класі визначає лідера і рейтингове оцінювання здійснює щодо лідера. Особливістю АІС «Лідер» є те, що дослідження ведуться безперервно протягом всього року і таким чином, надається інформація як про поточний так і результуючому станах об'єктів моніторингу. (керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов). На АІС «Лідер» отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 46306.

 

Автоматизована інформаційна система «Рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх  навчальних закладів України

(керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов)

 

    За Наказом Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» поставлено завдання: розробити критерії оцінювання якості навчального процесу для здійснення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів та визначення їх рейтингу. Для вирішення цієї задачі було створено Автоматизовану інформаційну систему “Рейтинг” (АІС “Рейтинг”) як складову системи управління загальноосвітніми навчальними закладами, що функціонує на основі сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблена автоматизована система створює умови для неперервного тривалого спостереження і контролю за діяльністю навчальних закладів, аналізу та оцінювання результатів їх роботи. АІС «Рейтинг» знаходиться в мережі Інтернет за адресою http://rating.devstudio.com.ua/.  Патентів, рішень про видачу патентів, поданих заявок на отримання патентів немає.

 

Комп’ютерна програма «Система комп’ютерної алгебри АНАЛІТИК – 2010» (СКА АНАЛІТИК – 2010)

 (керівник - д.т.н., проф. О.Л. Ляхов)

   Система комп'ютерної алгебри Analitic 2010 призначена для вирішення теоретичних і прикладних завдань чисельно-аналітичними методами. СКА реалізується на основі уявлень про структуру даних як про цілісний об'єкт - багаторівневої ієрархічної структурі та її узагальненні, комплексі. СКА Analitic розвивається на основі уявлень про об'єкт мови як про комплекс - безлічі виразів, сцепленим деяким відношенням залежності на сукупності імен об'єктів розв'язуваної задачі. Всі процедури вхідної мови визначені над таким  комплексом. Область застосування: навчання дисциплінам, насичених математикою. Інженерні та прикладні обчислення, створення програмного забезпечення вимагає значного обсягу чисельних і аналітичних перетворень. На СКА АНАЛІТИК – 2010 отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права № 44020.

 

   При кафедрі працює науково-дослідницька лабораторія проблем прикладного програмного забезпечення. Напрями діяльності: проектування і розроблення автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг» для Держаної інспекції навчальних закладів МОН України, проектування і розроблення інформаційних сайтів підрозділів ПолтНТУ, розроблення програмного забезпечення навчального процесу.

 

Перелік публікацій кафедри за 2012 р.

 

№ п/п

Вид публікації(стаття, тези тощо)

Бібліографічний опис

Вітчизняне /зарубіжне видання

Кількість сторінок
/друкованих аркушів

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

1

Навчальний посібник

Литвинов В.В. Обєктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу. – Черкаси, 2011. – 379 с.

Вітчизняне

379/44,0

МОНОГРАФІЇ

1

монографія

Одарущенко О.Н. C29 CASE – оценка критических программных систем. В 3-томах. Том 2. Надежность / О.Н. Одарущенко, В.С. Харченко,А.А. Руденко и др. – Х.: Нац. Аэрокосмический у-т «Харьк. Авиац. Ин-т», 2012. – 292 с.

Вітчизняне

292/33,9

ТЕЗИ

1

тези

Фурсова Н.А. Моделювання прогнозів інноваційної діяльності за допомогою ARIMA MODEL / Н.А. Фурсова. – Сучасна еконгомічна наука. – матеріали Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції.

Вітчизняне

1/0,12

2

тези

Соловчук К.Ю. Керування в дискретному часі об’єктами з виродженою передавальною матрицею за наявності не вимірюваних збурень / К.Ю.  Соловчук. – Інформатика та системні науки: матер. ІІІ Всеукраїнської наук-практ. Конференції. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – С. 236-238

Вітчизняне

3/0,36

3

тези

Ляхов О.Л. Автоматизована інформаційна система «рейтинг» моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України/ О.Л. Ляхов. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

4

тези

Ляхов О.Л. Проект автоматизованої системи управління безпекою шахти імені Засядька (м. Донецьк) / О.Л. Ляхов, В.П. Клименко, В.В. Литвинов. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

5

тези

Альошин С.П. Интеллектуальные технологии принятия решений в управлении сложной социотехнической системой/С.П Альошин. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

6

тези

Ляхов О.Л. Проект автоматизированной системы мониторинга деятельности полтавского национального технического университета / О.Л. Ляхов, С.В. Вірьовкін. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

7

тези

Сороковий О.І.Трибридне моделювання в системі delcam powershape/ О.І. Сороковий. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

8

тези

Гафіяк А.М. Пріоритетні напрями розвитку інформатизації освітніх процесів/ А.М. Гафіяк. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

9

тези

Деркач Т.М. Технології дистанційного навчання на сучасному етапі/Т.М. Деркач, Т.А. Дмитренко. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

10

тези

Ляхов О.Л. Проблема определения и анализа рисков в угольной отрясли/
О.Л. Ляхов, С.П. Альошин. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

11

тези

Наумовець А.Г. Фазові переходи в субмоношарових плівках міді, адсорбованих на монокристалах вольфраму/ А.Г. Наумовець, 
А.Т. Лобурець, С.О. Заїка. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

12

тези

Лобурець А.Т. Процеси дифузії у багатокомпонентних системах/ А.Т. Лобурець, С.О. Заїка, Ю.В. Величко. – «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». – Полтава: ПНТУ, 2011.

Вітчизняне

1/0,12

13

тези

О.В. Скакаліна Н.А. Фурсова С.І. Волков

В.Ф.Шишацький УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

14

тези

Ляхов А.Л., Фурсова Н.А.,Верёвкин С.В., Захаров С. А. Автоматизированная информационная система мониторинга деятельности научно-педагогических работников, кафедр и факультетов университета- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

15

тези

О.М. Одарущенко О.А. Руденко Параметри сценаріїв усунення і внесення дефектів програмних засобів - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

16

тези

М.И. Демиденко М.А. Мельник ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТМИ «МКР» - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

17

тези

С.В.Кропивницький Ж.О.Грушко Internet-технології в навчанні - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

18

тези

С.В.Кропивницький В.В.Мурай Захист інформації - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

19

тези

С.В. Кропивницький Інтелектуальні системи оцінювання знань студентів - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

20

тези

Т.Є.  Александрова Г.В. Головко ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ І ДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

21

тези

О.В.  Лісовий  Г.В. Головко ПОРІВНЯННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ТА ОСОБИСТОГО ПІДПИСУ ЛЮДИНИ- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

22

тези

І. Селін Г.В. Головко СУЧАСНІ СИСТЕМИ АВТОРИЗАЦІЇ, АУТЕНТИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

23

тези

Г.В. Головко ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

24

тези

В.О.  Волков Г.В. Головко ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДОМ ГАМУВАННЯ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

25

тези

А.Л. Ляхов C.П. Алёшин О.О. Бородина Т.Е. Александрова, О.В. Лисовой КОНСТРУКТИВНИЙ КРИТЕРІЙ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СППР- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

26

тези

Демиденко М.И. IEDF0 модель процесса сбора данных о деятельности СТУДЕНТОВ в автоматизированной информационной ситеме упрвления учебным процессом в ВУЗе- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

27

тези

А.М. Гафіяк В.Ф. Шишацький ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАННОЇ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

28

тези

А.М.Гафіяк О.О.Коваль ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО  НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

29

тези

А.М.Гафіяк С.І. Волков МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

30

тези

Т.М. Деркач ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАСОБУ (ДОВІДНИКА, ПОСІБНИКА) С. І.Волков- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

 

Вітчизняне

1/0,12

31

тези

Т.М. Деркач В.Убий-Вовк ВЕБІНАР – ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

32

тези

Т.А. Дмитренко ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ СУЧАСНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

33

тези

В.М. Яворський О.Д. Лисенко ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ І АПАРАТНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

34

тези

О.Ю. Амбросимов О.Д. Лисенко СУЧАСНІ  МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

35

тези

О.Д. ЛисенкоМОНІТОРИНГ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

36

тези

О.Д. Лисенко КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

37

тези

О.М. Гайтан Н.А. Фурсова Д.С. Басараб

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОФАЗНИХ СИСТЕМ У ВИРОБНИЦТВІ- Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

38

тези

О.В. Скакаліна Н.А. Фурсова М.О. Онищенко

ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА, ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ». СТВОРЕННЯ ВІДПОВІДНОГО АРМ. - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

39

тези

О.В. Скакаліна Н.А. Фурсова С. М. Перетятько СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ «ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» - Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 339 с

Вітчизняне

1/0,12

40

тези

Заїка С.О. Імітаційне моделювання поширення інфекцій в урбоекосистемах/ С.О. Зайка, Ю.В. Величко. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 18-20

Вітчизняне

2/0,24

41

тези

Литвинов В.В. Проблема безопасности на угольных шахтах Украины / В.В. Литвинов, А.Л. Ляхов и др. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 67-70

Вітчизняне

4/0,48

42

тези

Ляхов А.Л. Интелектуализация базовых функций модели сложной социотехнической системы как способ повышения продуктивности решений/ А.Л. Ляхов, С.П. Алешин - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 127-130

Вітчизняне

4/0,48

43

тези

Ляхов А.Л. Функциональные требования к телемедецинским диагностическим кардиосистемам / А.Л. Ляхов, М.И. Демиденко. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 133-137

Вітчизняне

5/0,6

44

тези

Ляхов О.Л. Міжнародні рейтингові моделі оцінювання діяльності ВНЗ / О.Л. Ляхов, Н.А. Фурсова, С.В.Вірьовкін, С.О. Захаров. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 138-141

Вітчизняне

3/0,36

45

тези

Ляхов О.Л. Рейтингові моделі оцінювання діяльності викладачів та структурних підрозділів у ВНЗ / О.Л. Ляхов, Н.А. Фурсова, С.В.Вірьовкін, С.О. Захаров.- 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 141-145.

Вітчизняне

4/0,48

46

тези

Фурсова Н.А. Формування інформаційної моделі управління регіональним розвитком / Н.А. Фурсова. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С.214-217

Вітчизняне

3/0,36

47

тези

Гайтан Е.Н. Язык моделирования программных архитектур HOARE_SYSMOD. Принципы функционирования, построение диаграммы взаимодействия / Е.Н. Гайтан.  - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 242-244

Вітчизняне

2/0,24

48

тези

Гайтан Е.Н. Порівняльна характеристика засобів імітаційного моделювання  ARENA ROCKWELL SOFTWARE I GPSS WORLD STUDENT VERSION / Е.Н. Гайтан, С.М. Перетятько. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 244-248

Вітчизняне

4/0,48

49

тези

Ляхов А.Л. Язык аналитик-2010. Особенности и область применения / А.Л. Ляхов, Д.Н. Гвоздик. - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 253-257

Вітчизняне

4/0,48

50

тези

Одарущенко О.Н.  Использование многофрагментного моделирования для оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов. / О.Н.  Одарущенко, А.А. Руденко и др. . - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 344-

Вітчизняне

2/0,24

51

тези

Литвинов В.В. Синтез графічних завдань за допомогою параметричних моделей/ В.В.Литвинов, І.В. Хоменко.  - 7 міжнародна науково-практична конференція “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2012». – Чернігів-Жукин. – 2012. – 25-28 червня 2012 р. – С. 372-375

Вітчизняне

3/0,36

52

тези

Жадан Е.О. Liubov Reva Outcomes of training in City University London, UK /Збірник тез на 6-ту міжнародну конференцію Dependable systems, services & technologies (DeSSErT’12), Ukraine, Sevastopol. – 2012. – 52p.

Вітчизняне

1/0,12

53

тези

Жадан Е.О. ,Oleg Odarushchenko, Vyacheslav Kharchenko, Peter Popov On accuracy of off-the-shelf software packages in solving stiff differential equations: An empirical study

Вітчизняне

1/0,12

54

тези

Zaika S., Loburets A., Strygeus D., Naumovets A. Surface diffusion and phase transitions in two-dimensional adsorbed films // Book of Abstracts of International workshop “Diffusion, Stress, Segregation + Reactions (DSSR-2012)”. – Cherkasy, 2012. – P. 191 – 192.

Вітчизняне

1/0,12

55

тези

Заїка С.А. Вплив геліогеофізичних факторів на біологічні системи/зб.тез 14 міжнародної конф. «Людина і космос»

Вітчизняне

1/0,12

СТАТТІ

1

стаття

Сороковий О.І. Використання трибридного моделювання Delcam PowerSHAPE в навчальному процесі / Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика і дизайн». Випуск 89. Відповідальний редактор М.І. Яковлєв. – К.: КНУБА, 2012 р. – С. 190-193.

Вітчизняне

5/0,6

2

стаття

Одарущенко О.Н. Метод оценивания надежности программных средств с учетом вторичных дефектов / О.Н. Одарущенко, А.А. Руденко, В.С. Харченко.  – Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - № 7 (59) - Х.: «ХАІ», 2012, -

Вітчизняне

7/0,84

3

стаття

Ніконов О.Я. Математичні методи розвязання багатокритеріальної задачі про призначення / О.Я. Ніконов, О.О. Подоляка, О.В. Скакаліна. - 

Вітчизняне

3/0,36

4

стаття

Дорохов О.В. Ліцензійні аспекти використання комп’ютерного програмного забезпечення / О.В. Дорохов, О.В. Скакаліна. – Системи обробки інформації, 2012 Вип. 3, том.1. – стор. 96-100.

Вітчизняне

5/0,6

5

стаття

ЖаданЕ.О., Strijuk Aleksey, Oleg Odarushchenko,  Band Width Maxmin Fair Optimization in Mesh Networks Based on Perceived Quality of Service/ Information & Security: An International Journal (I&S). Volume 28, Number 1. 2012. - pp.133-145

зарубіжне видання

12/1,395

6

стаття

Жадан Е.О.,Vyacheslav Kharchenko, Oleg Odarushchenko Multy-Fragmental Availability Models of Сritical Infrastructures with Variable Patameters of Stystem Dependability/ Information & Security: An International Journal (I&S). Volume 28, Number 2. 2012. - pp.248-265

зарубіжне видання

17/1,97

7

стаття

Жадан Е.О.,Загуменная Е.В., Мороз С.О., Краснобаев В.А. Математическая модель процесса табличной реализации операций алгебраического умножения в классе вычетов/ Радіоелектронні і комп’ютерні системи. Вип. 1(53). – Харків: ХАІ, 2012. – с.68 – 74.

Вітчизняне

6/0,72

8

стаття

Дмитренко Т.А. Оцінка напружено-деформованого стану вузла з’єднання монолітного залізобетонного безбалкового перекриття зі  сталезалізобетонною колоно за допомогою прогмного забезпечення / Т.А. Дмитренко, Т.М. Деркач, О.В. Семко, А.О. Дмитренко. -  Зб.наук.пр., Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, 2012. – с.226-230

Вітчизняне

5/0,6

9

стаття

Loburets A.T., Zaika S.A., Naumovets A.G. Influence of coadsorbed strontium atoms on surface diffusion in lithium submonolayer films on tungsten (112) face // Ukr. J. Phys. – 2012. – Vol. 57, № 6. – P. 661 – 669.

Вітчизняне

5/0,6

10

стаття

Величко Ю.В., Борисюк Я.О., Лобурець А.Т., Заїка С.О. Хаос і екологія навколоземного простору // Екологія та ноосферологія. – 2012. – Т. 23, № 1-2. – С. 96–102.

Вітчизняне

5/0,6

11

стаття

Гафіяк А.М. Вимоги до розробки сучасних геоінформаційних систем. / А.М. Гафіяк, О.В. Фінагіна // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава: ПолНТУ, 2012. – №4(24)

В друку

5/0,6

12

стаття

Казимир В.В. Моделі верифікації планів ліквідації аварій на вугільних шахтах /Сіра Г.А. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 1. - С. 129 - 138

Вітчизняне

5/0,6

13

стаття

Литвинов В.В. Управління розподіленими ресурсами грід-системи /, Стеценко І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 3 - 12.

Вітчизняне

5/0,6

14

стаття

Литвинов В.В., Створення блочних моделей систем і процесів з використанням методу групового урахування аргументів /  Задорожній А.О. //Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 107 - 116.

Вітчизняне

5/0,6

15

стаття

Литвинов В.В., Тестування моделей об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення / Богдан І.В. // Математичні машини і системи. - 2012. - № 2. - С. 117 - 125.

Вітчизняне

5/0,6

16

стаття

Стрельников В.П. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПАЯНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ /  Н.Н. ИВАНОВ // Математичні машини і системи. – 2012, № 3 - 162-165

Вітчизняне

5/0,6

17

стаття

Литвинов В. В., Хоменко І. В. Оптимізація процесу вивчення інструментів графічного моделювання на виробництві та в освіті // Оптимізація виробничих процесів

В друку

5/0,6

18

стаття

Литвинов В. В., Хоменко І. В.Синтез графічних завдань за допомогою параметричних моделей //Вісник Чернігівського технологічного університету

В друку

5/0,6

19

стаття

Жадан Е.О Vyacheslav Kharchenko, Peter Popov, Oleg Odarushchenko Empirical evaluation of accuracy of mathematical software used for availability assessment of fault-tolerant computer systems /Electronic Journal Reliability: Theory & Applications. Voliume 7, Number 2. September 2012, pp. 85 - 97

Вітчизняне

12/1,44

АВТОРЕФЕРАТИ

1

автореферат

Дмитренко Т.А. Напружено-деформований стан вузлів з’єднання монолітного безбалкового залізобетонного перекриття зі сталезалізобетонними колонами -

Вітчизняне

24/2.88

С П И С О К наукових праць

Використання інтелектуальних технологій при обробці даних досліджень свердловин     Тез. доп. 66 наукової конференції  професорів, викладачів,наукових  працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава:ПолтНТУ, 15 квітня – 15 травня 2014 р.– С. – .         2с        Ляхов А.Л.,Альошин С.П., Нацибулин А.Ю.,Басараб Д.С.,

Повышение производительности СППР путем интеллектуализации моделей их базовых функций       -Стаття

Друк.  Науково - технічний журнал «Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті» – 2014 – № 1. – С. 145 – 150.

(фахове видання)      5с        Ляхов А.Л.,Альошин С.П.

Нейросетевая оценка предметных рисков принятия решений по величине прогноза предотвращенного ущерба           Стаття

Друк.  Научные ведомости БелГУ. История. Политология. Экономика. Информатика. –  2014 –  Выпуск 32/1, № 21(192). – С. 142 – 147.       (фахове видання, входить до бази РИНЦ)          6с        Ляхов А.Л., Алёшин С.П.

sex hikayeleri proxy list>