Методичне забезпечення

Викладачами кафедри за останні роки було підготовлено та видано наступні навчальні посібники:

1. Пічугіна О.С. „Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в обліку і аудиті” для студентів спеціальності 7.03050106 „Облік і аудит” заочної форми навчання”.

2. Пічугіна О.С. „Конспект лекцій з дисципліни „Алгебра і геометрія” Лінійна алгебра. Векторна алгебра.”

3. Яковенко Т.П.  „Конспект лекцій до самостійної роботи студентів із дисципліни „Математичні методи розв‘язування інженерних задач” напряму підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (водні ресурси) освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” денної форми навчання.

4. Недобачій С.І., Тертичний М.В. „Теорія алгоритмів і математична логіка. Частина І. Математична логіка. Конспект лекцій.”

Ведеться постійна робота над розробкою й оновленням конспектів лекцій, методичних вказівок для виконання курсових та лабораторних  робіт з дисциплін кафедри. Студенти мають можливість отримати матеріали в електронному або друкованому вигляді.

sex hikayeleri proxy list>