Прикладної математики, Інформатики і Математичного моделювання

Навчальний процес на кафедрі здійснювати відповідно до діючого Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністра освіти України, положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПолтНТУ та інших нормативно-розпорядчих документів.

Одним з основних завдань кафедри є провадження освітньої діяльності для забезпечення набуття студентами знань зі спеціальності 113 «Прикладна математика», підготовка їх до самостійної професійної, наукової, викладацької діяльності.

Наряду з цим, передбачити підготовку до ліцензування та акредитації нової спеціальності.

Забезпечити набуття провідними викладачами кафедри наукового ступеня та вченого звання. Своєчасно виконувати затверджений план підвищення кваліфікації викладачів.

 Важливим напрямом діяльності кафедри є міжнародне співробітництво. Основні завдання кафедри на період до 2020 року полягають у наступному.

Підготовка та підписання угод про міжнародне науково-технічне співробітництво із провідними університетами Європи.

Стажування викладачів, аспірантів та магістрів кафедри в провідних закордонних університетах.

Підготовка іноземних студентів за навчальними дисциплінами кафедри.

Участь в конкурсах на отримання грантів.